Likvidácia nebezpečných odpadov

Realizujeme kompletnú činnosť v odpadovom hospodárstve, pričom dbáme na vysokú profesionalitu poskytovaných služieb

O nás


História

Spoločnosť Fleming pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2008. Vďaka rozmáhajúcim sa aktivitám a lepšej konkurencieschopnosti sme sa v roku 2013 pretransformovali na Spoločnosť Fleming s.r.o.. Za toto obdobie sme dosiahli stabilné miesto na slovenskom trhu s množstvom spokojných zákazníkov.

Zameranie

Fleming s.r.o. realizuje kompletnú činnosť v odpadovom hospodárstve, pričom dbáme na vysokú profesionalitu poskytovaných služieb.

Služby

Špecializujeme sa na nebezpečné odpady od zberu, cez uskladnenie až po ich následnú likvidáciu. Súčasťou portfólia našej spoločnosti je tiež poskytovanie právneho a poradenského servisu v oblasti nakladania s odpadmi.

Kvalita

Prevádzkujeme certifikované zariadenie na uskladnenie nebezpečných odpadov. Zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov spoločnosti zabezpečuje akreditovaný zmluvný partner.

Služby


Nebezpečné a ostatné odpady vznikajúce z priemyselnej činnosti

• Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá (OR)
• Kaly z farby alebo laku obsahúce OR
• Vodné kaly obsahujúce farby alebo kaly
• Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce OR
• Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce OR
• Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce OR
• Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály obsahujúce OR
• Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály ktoré obsahujú OR
• Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
• Absorbenty filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

Nebezpečné a ostatné odpady vznikajúce zo zdravotníckej a farmaceutickej činnosti

• Časti orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv
• Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie pdliehajú osobytným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
• Chemikálie pozostávajuce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
• Cytotoxické a cytostatické liečivá
• Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
• Lieky a liečivá

Certifikáty


• Súhlas na prevádzkovanie zariadení na zber odpadov
• Súhlas na zhromaždovanie odpadov držitelom odpadu bez predchádzajuceho triedenia
• ŽP
• Rozhodnutie o zbere, krátkodobom uskladnení a preprave nebezpečných odpadov

Kontakt


Fleming s.r.o.

Ing. Tomáš Šiška.
Južná 26, 949 11 Nitra
IČO: 469 800 67
Tel. číslo: +421 903 713 294

Email
fleming@fleming.sk